ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A(z) Kissné Weidinger Veronika dokumentuma hatályban: 2023. január 10-tól/től visszavonásig 

I. IMPRESSZUM
A vállalkozás adatai
Név: Kissné Weidinger Veronika
Székhely: 1148 Budapest, Bolgártkertész u 2. 1/5
Telephely: 1148 Budapest, Bolgártkertész u 2. 1/5
Nyilvántartásba vételi szám: 54878523
Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Budapest Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Adószám: 56243329-1-42
Ügyfélfogadás
Telefonszám: +30 54 613 30
Mikor hívható:
– Hétfő: 09:00 – 18:00
– Kedd: 09:00 – 18:00
– Szerda: 09:00 – 18:00
– Csütörtök: 09:00 – 18:00
– Péntek: 09:00 – 18:00
Postacím: 1148 Budapest, Bolgártkertész u 2. 1/5
E-mail cím: info@ronikulcsa.hu
Személyes ügyfélfogadás: előre egyeztetett időpontban
Egyéb csatornán: Messenger chat, Messenger videochat, Instagram üzenet, Skype, Zoom
Tárhelyszolgáltató
Név: Websupport Magyarország Kft.
Rövid név: Tárhelypark Kft.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail cím: support@websupport.hu
II. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgy.tv.)
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Eker.tv.)
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (továbbiakban: Szjt.)
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.)
45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
(továbbiakban: 45/2014-es Korm. rend.)
Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint
a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (továbbiakban: EU rend.)
A fogyasztó és a vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és
digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.)
Korm.rendelet (a továbbiakban: 373/2021-es Korm.rend.)
III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Adásvételi szerződés: Az adásvételi szerződés alapján az Eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a
vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. A Fgy.tv. fogalommeghatározása szerint – az Fgy.tv.
rendelkezései vonatkozásában – a Ptk. szerinti adásvételi szerződés fogalommeghatározásán túl adásvételi
szerződésnek tekintendő minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.
Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.
Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen.
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes
személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje.
A békéltető testületi eljárásban fogyasztó – a fentieken túlmenően – az önálló foglalkozásán és gazdasági
tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy,
társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz
vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
Honlap: olyan eszköz, amely távollévők közötti kommunikációt, a távollévők közötti szerződés megkötését
lehetővé teszi.
Megrendelő: Olyan személy, aki a díj megfizetésére és a szolgáltatás igénybe vételére köteles.
Online szolgáltatási szerződés: olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak
közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást,
és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy
szolgáltatást.
Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő között jelen Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő
adásvételi szerződés.
Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében
végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény
létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a
vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti
vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.
Szolgáltató: szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében –
szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a
címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a
telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy
szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy
kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt
lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
Digitális szolgáltatás:
1. a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre,
kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy
2. b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött
vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót.
Digitális környezet: a fogyasztó által a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáféréshez
vagy annak igénybevételéhez használt hardver, szoftver és hálózati kapcsolat.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 3
Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat.
IV. ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA
A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett –
a jelen ÁSZF, valamint a felületen található, ott közzétett egyéb tájékoztatások határozzák meg.
Az ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a
teljesítési határidőket, a megrendelési, fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog
gyakorlásának feltételeit.
A Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
A honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül történő megrendeléssel Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF
rendelkezéseit, egyidejűleg tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.
Az ÁSZF maradéktalanul a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.
V. A SZERZŐDÉS NYELVE
Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a(z) magyar nyelv.
VI. A SZERZŐDÉS IKTATÁSA
Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések iktatásra kerülnek.
Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések utólag hozzáférhetők.
VII. A SZERZŐDÉS ALAKISÁGA
A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.
VIII. MAGATARTÁSI KÓDEX
A Vállalkozás magatartási kódexnek veti magát alá, amely az alábbi linken érhető el:
még nincs kész, de tervben van
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4
IX. DÍJAK
A díjak forintban értendők.
A feltüntetett díjak a Megrendelő által fogyasztói forgalomban fizetendő díjak.
A díjváltoztatás jogát Szolgáltató fenntartja.
X. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A Fogyasztó az árukkal vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken
terjesztheti elő:
Postacím: 1148 Budapest, Bolgártkertész u 2. 1/5
Telefonszám: +30 54 613 30
E-mail cím: info@ronikulcsa.hu
A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással kapcsolatos panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve
a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve
értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.
Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és
annak másolati példányát – személyesen közölt szóbeli panasz esetén – helyben a fogyasztónak átadni.
Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a
jegyzőkönyvet a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó
előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg meg kell küldeni.
A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás
köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
Szóbeli panasz esetén egyebekben a Vállalkozás az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.
Az írásbeli panaszt a Vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem
rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni
annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg.
A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a Fogyasztó neve, lakcíme,
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 5
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb
bizonyítékok jegyzéke,
a Vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz
azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a
panasz egyedi azonosítószáma.
A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és
azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával –
annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak
tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak
arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető
testületi eljárást.
Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem
rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás
Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint
illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.
A Vállalkozás felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a
szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének vizsgálatára.
A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ugyanakkor kiterjed az alábbiakra:
Ellenőrzi az Fgytv.-ben a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, a
fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával,
valamint a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó – békéltető testületi eljárásban fennálló –
kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt
rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
Ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását,
és – ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően
nem rendelkezik – eljár azok megsértése esetén.
Ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult
ellenőrzi:
az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 6
a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként
kötelezően megállapított árára,
a fogyasztói panaszok intézésére,
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
a fogyasztók tájékoztatására
vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
Ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett
általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és
tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és
indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.
A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalok
fogyasztóvédelmi főosztályai látják el, amelyek elérhetőségei az alábbi linken ismerhetők meg:
http://kormanyhivatal.hu
Bírósági eljárás
Ügyfél – ideértve a Fogyasztót és a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelet is – jogosult a jogvitából származó
követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. rendelkezései szerint, a Pp. által
meghatározott eljárási rend alapján.
Békéltető testületi eljárás
A békéltető testületi eljárás előfeltétele, hogy a Fogyasztó megkísérelje a Vállalkozással közvetlenül rendezni a
vitás ügyet.
Amennyiben a Vállalkozás a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.
Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében
megjelölt békéltető testület az illetékes.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a
Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony
és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Vállalkozás
kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A Vállalkozás felhívja a figyelmet arra, hogy Fogyasztó a
békéltető testületi eljárásban nem csupán természetes személy lehet (lásd: fogalom meghatározások)
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 7
A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat,
távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára
lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok
változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a fogyasztói jogvitával érintett Vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett Vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás
ügy rendezését
a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte,
közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem
előterjesztésére nem került sor,
a testület döntésére irányuló indítványt,
a Fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó
bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek
hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a Vállalkozásnak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési
kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség.
Amennyiben a Vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó
igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel.
A békéltető testület az iratokat a Fogyasztónak postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó
rendelkezések szerint kézbesíti. A Fogyasztót megilleti az elektronikus kapcsolattartás választásának joga.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ az alábbi linken érhető el:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72/507-154 +36-20/283-3422
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 8
Fax: +36-72/507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. / Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 228
Telefonszám: +36-76/501-525; +36-70/938-4765
Fax: +36-76/501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: +36-66/324-976
Fax: +36-66/324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:+36-46/501-091;+36-46/501-871
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36-1/488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: +36-62/554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: +36-22/510-310
Fax: +36-22/510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: +36-96/520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. / ügyintézés helye: 3025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: +36-52/500-710 +36-52/500-745
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 9
Fax: +36-52/500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. fsz. /postacím: 3300 Eger, Pf. 440
Telefonszám: +36-36/416-660/105
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Telefonszám: +36-20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: +36-34/513-010
Fax: +36-34/316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
Honlap: www.kembekeltetes.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.
Telefonszám: +36-32/520-860
Fax: +36-32/520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu www.bekeltetes-nograd-hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszám: +36-1/792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: +36-82/501-000, +36-82/501-026
E-mail: skik@skik.hu
Honlap: www.skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42/420-180
Fax: +36-42/420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: +36-74/411-661 +36-30/664-2130
Fax: +36-74/411-456
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 10
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23.
Telefonszám: +36-94/312-356 +36-94/506-645
E-mail: bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf. 220
Telefonszám: +36-88/814-121; +36-88/814-111
Fax: +36-88/412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: +36-92/550-513
Fax: +36-92/550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu
Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform rendeltetése, hogy az EU-tagországok,
valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein fogyasztói, illetve kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk
vagy szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos jogvitáikat.
Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem, a segítségével panaszát
elküldheti egy jóváhagyott vitarendezési testületnek.
A vitarendezési testület egy pártatlan szervezet vagy magánszemély, aki a fogyasztók és a kereskedők közötti viták
rendezésében nyújt segítséget. Ezt a folyamatot nevezzük alternatív vitarendezési eljárásnak, amely általában
gyorsabb és olcsóbb, mint a bírósági pereskedés.
Az OVR platformon kizárólag a nemzeti kormányok által különböző minőségi szempontok – igazságosság,
átláthatóság, hatékonyság és elérhetőség – alapján jóváhagyott vitarendezési testületeket lehet igénybe venni.
Az online vitarendezési platform ide kattintva érhető elő:
Online vitarendezési platform
A platform használatának feltétele, hogy a Megrendelő és a Kereskedő – jelen esetben a Szolgáltató – lakhelye,
illetve székhelye az Unióban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben legyen.
Panasz akkor tehető, ha:
A Megrendelő valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él.
A Szolgáltató székhelye valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben van.
A Megrendelő panasza olyan szolgáltatással kapcsolatos, melyet online vásárolt.
Ismeri a Szolgáltató e-mail-címét.
Már kapcsolatba lépett a Szolgáltatóval a panasza miatt.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 11
Első alkalommal próbálja bíróságon kívül rendezni jogvitáját a Szolgáltatóval.
A Szolgáltató ebben az ügyben nem perelte be korábban.
Miután a Szolgáltató beleegyezett abba, hogy a vitarendezési eljárás keretében kerüljön sor a panasz kezelésére, a
Feleknek 30 napon belül megállapodásra kell jutniuk arról, hogy melyik vitarendezési testületet fogják felkérni a
panasz kivizsgálására.
A panasza a közösen kiválasztott vitarendezési testület elé kerül.
A platform értesítést küld a Megrendelőnek, ha a vitarendezési testület kezelni tudja az ügyét és eredményre jut.
Ha a vitarendezési testület nem tudja kezelni a panaszt, arról indoklással együtt szintén értesítést kap.
XI. SZERZŐI JOGOK
A felületen lévő tartalom – a Ptk. és a Szjt. erejénél fogva – szerzői jogi védelem alatt áll, azt a jogtulajdonos
engedélye nélkül másolni vagy változatlan formában felhasználni jogellenes.
Bármilyen anyagot átvenni, felhasználni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak jelen weboldalra való
hivatkozással, a forrás feltüntetésével lehet.
A jogtulajdonos: Kissné Weidinger Veronika
E-mail cím: info@ronikulcsa.hu e-mail címen vagy levélben, ajánlott-tértivevénnyel
Postai út: 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 2.1/5
A jogosulatlan felhasználást a jog komoly szankciókkal sújtja.
Jogosulatlan felhasználás vagy másolás esetére kötbér kerül kitűzésre. A kötbér mértéke másolt oldalanként és
naptári naponként 150 000 Ft Ft, amely a jogosulatlan felhasználó részére kiszámlázásra kerül. Az átvétellel a
felhasználó kifejezetten elfogadja a kötbér megállapítását.
A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítás készül a jogsértő költségére.
A közjegyzői tartalomtanúsítás közokirat.
XII. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI
VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
XIII. AZ ÁRUK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 12
TÁJÉKOZTATÁS
Az áruk lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél, illetve szolgáltatásoknál szereplő leírásokban kerül sor
tájékoztatás nyújtására.
Az adatok tájékoztató jellegűek.
A képek illusztrációk
A felületen csak a készleten lévő áruk kerülnek feltüntetésre.
XIV. AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA – FELELŐSSÉG A
MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT
A megrendelés folyamata során, a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetőség van a megadott
adatok módosítására.
Az űrlap kitöltésének befejezése előtt, annak elküldését megelőzően van lehetőség a bevitt adatok módosítására.
Az űrlap elküldését követően az I. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén van lehetőség jelzéssel élni.
Kiemelendő, hogy Megrendelő felelőssége az, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre.
A megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra, a teljesítésre.
Megrendelő megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul
megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Megrendelőre hárítani. A pontatlan adatbevitel alapján
történő teljesítésért felelősségét kizárja.
A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége az ajánlat kézbesítésének hiányát
eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
XV. ELJÁRÁS HIBÁS DÍJ ESETÉN
A megrendelések egyedi jellegére tekintettel jellemzően egyedi árajánlat készül, annak feltüntetésére a felületen
nem kerül sor. Amennyiben mégis feltüntetésre kerülne…
Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás díj szerepel a honlapon.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 13
A kereskedelmi gyakorlat megítélése során egy olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen
tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az
adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Így egy átlagfogyasztó
számára nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy ha például adott árunál 0 Ft-os vagy 1 Ft-os díj szerepel, az hibás.
Hasonlóan nyilvánvaló az díjfeltüntetés hibás jellege a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen
feltüntető ár. (Pl.: az eredeti díj: 1000 Ft, a kedvezmény mértéke: 50 %, ám fizetendő díjként 100 Ft szerepel.)
Hibás díj esetén a megrendelést – vagyis a Megrendelő ajánlatát – a hibás áron nem áll Szolgáltató módjában
elfogadni, és nem köteles a szolgáltatást hibás díjon értékesíteni.
Hibás díjon történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés Megrendelő és Szolgáltató között.
Hibás díjon történő Megrendelő általi ajánlattétel – megrendelés – esetén a Szolgáltató felhívja a Megrendelő
figyelmét a helyes díjra, és felajánlhatja a helyes díjon történő szerződéskötést.
Megrendelő a hibás díj helyett a Szolgáltató által közölt helyes díjon nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést
kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.
XVI. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA
Megrendelő a(z) https://ronikulcsa.hu/kapcsolat-dijak-tudnivalok/ alatt található űrlapon keresztül léphet
kapcsolatba az Eladóval.
A szolgáltatás kiválasztását követően a vállalkozás 48 órán belül e-mailt küld a Megrendelőnek, amelyhez
– pdf formátumban – csatolja jelen ÁSZF-et, az adatvédelmi tájékoztatót, és felhívja a figyelmet arra, hogy
megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.
Ezen e-mailben Szolgáltató tájékoztatást nyújt a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, a díjfizetés módjáról.
Amennyiben a számlázáshoz szükséges adatok nem, vagy nem teljeskörűen ismertek, annak bekéréséről is
gondoskodik.
A szolgáltatás igénybevételének előfeltétele jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató Megrendelő általi kifejezett
elfogadása.
A banki átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett bankja: OTP Bank, Kedvezményezett neve: Kissné
Weidinger Veronika , Kedvezményezett számlaszáma: 11705022-21460045.
Magánszemély Vevőnek az alábbi adatokat kell megadnia: Számlázási név, Számlázási cím, E-mail cím
Vevő jelezheti, ha vállalkozásként kíván vásárolni. Ebben az esetben közölnie kell az adószámát is.
Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat: Banki átutalás, Készpénzzel a helyszínen
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 14
Megrendelőnek bármilyen időpontban lehetősége van arra, hogy felvegye a kapcsolatot a Szolgáltatóval.
Szolgáltató legkésőbb a Megrendelő megkeresését követő 48 órán belül e-mail útján felveszi a kapcsolatot a
Megrendelővel. Ennek elmaradása esetén megszűnik az ajánlati kötöttség.
A szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre.
XVII. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
A teljesítés határideje – az áru jellegére tekintettel – a Felek közötti egyeztetés alapján kerül meghatározásra.
XVIII. JOGFENNTARTÁS, TULAJDONOSI KIKÖTÉS
Előfordulhat, hogy a felületen szereplő szolgáltatások nyújtása időközben megszűnik. Erre tekintettel a Vállalkozás
fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
Részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel való egyeztetést követően kerülhet sor. A szolgáltatás díjának
előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg 14 munkanapon belül.
XIX. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL
Fogyasztónak – a Ptk. szerint – csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.
A Fogyasztót a 45/2014-es Korm. rendelet alapján megilleti az indoklás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási
jogát
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14
napon belül gyakorolhatja.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a
szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az
ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
Ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítést megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó e
jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 15
A Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletben biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy
a honlapról is elérhető – jelen ÁSZF végén található – nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A
határidő 14 nap.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
A Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón
visszaigazolni.
A Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén
A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége
Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az
elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként
megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.
A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelő elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a
Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.
A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a
Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő
késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
A Fogyasztó kötelezettségei elállás esetén
Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:
1. 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően,
ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a
fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát
elveszíti;
2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 16
3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésre állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak;
4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más
termékkel;
7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés
megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított
harmincadik napot követően kerül sor;
8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi
fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele
tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében; az előfizetéses szerződések kivételével;
11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló
szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötötték
ki;
13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszít
az elállás jogát.
Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a fentiek alapján a szolgáltatás egészének teljesítését követően a
Fogyasztó elállási jogával nem élhet akkor sem, ha a szolgáltatás megrendelése és a szolgáltatás igénybevétele
között kevesebb, mint 14 nap telt el.
XX. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ – KELLÉKSZAVATOSSÁG
Hibás teljesítés
A Szolgáltató – mint kötelezett – hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Mentesülés a hibás teljesítés alól
Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult – vagyis a Megrendelő – a hibát a szerződéskötéskor ismerte,
vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Hibás teljesítés miatti vélelem
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 17
Fogyasztó és Vállalkozás – Szolgáltató – közötti szerződés esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a
teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve,
ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Kellékszavatosság
Olyan szerződés alapján, amelyben a Felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett – vagyis a
Szolgáltató – a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
Kellékszavatossági igények
A Jogosult – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
1. Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen,
vagy ha az – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget
eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell
elvégezni.
2. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát – ide nem értve a következő bekezdésben
részletezett eseteket – a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja, vagy a
szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – a dolog
tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a
Jogosult érdekeit kímélve – nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléséhez
fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, amelynek költségét köteles a kötelezettnek
megfizetni. Jogosult nem köteles az áttérés költségét a kötelezettnek megfizetni, ha az áttérésre a kötelezett adott
okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A hiba közlése
A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.
Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát
késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
A kellékszavatossági igény elévülése
A Jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától
számított két év alatt évül el.
Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Jogosult a dolgot
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 18
rendeltetésszerűen nem tudja használni.
A kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részre a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a
szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
Költségviselés
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Kötelezettet terhelik.
DIGITÁLIS ELEMEKET TARTALMAZÓ ÁRUKRA VONATKOZÓ
SPECIÁLIS RÉSZLETSZABÁLYOK
DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA, DIGITÁLIS
TARTALMAK SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS
RÉSZLETSZABÁLYOK
Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
A személyes adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.
A Vállalkozás egyebekben tájékoztatás ad arról, hogy
A tananyagok digitálisan, ppt formában érkeznek. Ezek tartalmai saját szerzői tevékenységem produktumai.
Másolásra nem engedélyezett.
A felületen digitális elemeket tartalmazó áru értékesítése történik, amelyre az alábbi speciális részletszabályok
vonatkoznak:
Hibás teljesítés
Digitális elemeket tartalmazó áru esetében a Vállalkozásnak biztosítania kell, hogy a Fogyasztó értesítést kapjon
az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a
biztonsági frissítéseket is –, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint
biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.
Ha a Fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Vállalkozás nem
felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy
1. a) a Vállalkozás tájékoztatta a Fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés Fogyasztó általi
elmulasztásának következményeiről; és
2. b) a frissítés Fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés Fogyasztó általi helytelen telepítése
nem a Vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 19
A Vállalkozás hibásan teljesít akkor is, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy
az üzembe helyezést a Fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Vállalkozás által,
illetve a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési
utasítások hiányosságainak következménye.
Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális
szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Vállalkozás
felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba
1. a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két
éven belül; vagy
2. b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes
időtartama alatt
következik be vagy válik felismerhetővé.
Ha az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül
történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a fenti időtartam
alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szerződés szerinti teljesítés időszakában szerződésszerű volt.
A felületen keresztül digitális szolgáltatás nyújtása, digitális tartalom szolgáltatása történik, amelyre az alábbi
speciális részletszabályok vonatkoznak:
A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
– meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie
kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés
szerinti jellemzőkkel;
– alkalmasnak kell lennie a Fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a Fogyasztó legkésőbb a
szerződés megkötésekor a Vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a Vállalkozás elfogadott;
– rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az
üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –; és
– biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
– alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki
szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
– rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb
jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a
biztonságosság tekintetében –, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a Vállalkozás,
annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira
vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20
– rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve acsomagolást,
illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást –; és
– meg kell felelnie a Vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy
próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.
A Vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy
1. a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Vállalkozás végezte el, vagy a
Vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
2. b) az üzembe helyezést a Fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a
Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.
Kellékszavatosság
Fontos kiemelni, hogy a Fogyasztó és Vállalkozás közötti digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális
szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a
hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással nem javíthatja ki azt.
Szerződésszerű teljesítés
A Vállalkozás a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a Fogyasztónak szolgáltatja, illetve nyújtja.
A felek eltérő megállapodásának hiányában a Vállalkozás a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem
nélkül szolgáltatja a Fogyasztónak a digitális tartalmat vagy nyújtja a digitális szolgáltatást, a szerződéskötéskor
rendelkezésre álló legfrissebb verzióban.
A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha
1. a) a digitális tartalom vagy – az ahhoz való hozzáféréshez szükséges vagy annak letöltésére alkalmas –
bármely megoldás a Fogyasztóhoz, illetve a Fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális
eszközre került; vagy
2. b) a digitális szolgáltatás hozzáférhetővé vált a Fogyasztó számára, illetve hozzáférhetővé vált a Fogyasztó
által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszköz részére.
Digitális tartalom szolgáltatása vagy digitális szolgáltatás nyújtása esetén a Vállalkozásnak biztosítania kell, hogy
a Fogyasztó értesítést kapjon a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a
biztonsági frissítéseket is –, amelyek a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségének
fenntartásához szükségesek, valamint megkapja azokat.
A Vállalkozás a frissítés elérhetővé tételét
1. a) a digitális tartalom szolgáltatásának vagy digitális szolgáltatás nyújtásának a szerződés szerinti
időtartama alatt biztosítja, ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos
szolgáltatásról rendelkezik; vagy
2. b) a Fogyasztó által észszerűen elvárható ideig biztosítja, figyelembe véve a digitális tartalom vagy digitális
szolgáltatás típusát, célját, a szerződéskötés körülményeit és a szerződés rendelkezéseit, valamint az
érintett felek irányadó szokásait és gyakorlatait, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 21
szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik.
Ha a szerződés alapján a digitális tartalom szolgáltatása, illetve a digitális szolgáltatás nyújtása meghatározott
időtartamon keresztül folyamatosan történik, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében a
teljesítés szerződésszerűségét a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
Ha a Fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a
Vállalkozás nem felel a szolgáltatás hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából
fakad, feltéve, hogy
1. a) a Vállalkozás tájékoztatta a Fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés Fogyasztó általi
elmulasztásának következményeiről; és
2. b) a frissítés Fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés Fogyasztó általi helytelen telepítése
nem a Vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.
Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a Fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról,
hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás valamely konkrét tulajdonsága eltér a fenti követelményektől,
és a szerződés megkötésekor a Fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.
Hibás teljesítés
A Vállalkozás hibásan teljesít, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája a
Fogyasztó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy
1. a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a Vállalkozás végezte el, vagy az integrálást a
Vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték; vagy
2. b) a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a Fogyasztónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen
integrálást a Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.
Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, a
Vállalkozás azért a hibáért felel – ideértve a szerződésszerűség fenntartásához szükséges frissítéseket és
biztonsági frissítéseket is –, amely a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása esetén a
teljesítés időpontjában fennáll.
Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő
folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Vállalkozás felel a digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással
kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik
felismerhetővé.
A Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás
nyújtására a fentiekkel összhangban került sor.
Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, ellenkező
bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a fogyasztó által felismert hiba
már a teljesítés időpontjában fennállt.
Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő
folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 22
időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában
szerződésszerű volt.
Nem teljesít hibásan a Vállalkozás, ha bizonyítja, hogy a Fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális
tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően
világos és közérthető módon tájékoztatta a Fogyasztót.
A Fogyasztó köteles együttműködni a Vállalkozással annak érdekében, hogy a Vállalkozás – a műszaki
szempontból rendelkezésére álló és a Fogyasztó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök
alkalmazásával – meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a Fogyasztó digitális környezete.
Ha a Fogyasztó nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, miután a Vállalkozás e kötelezettségről a
szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy
1. a) a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy
2. b) a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés
szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.
Kellékszavatossági igények
A Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását
igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést
megszüntetni, ha
1. a) a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Vállalkozásnak aránytalan többletköltséget eredményezne;
2. b) a Vállalkozás – miszerint a Fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális
tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel köteles a teljesítést a hiba Fogyasztó
általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni – kötelezettségének
nem tett eleget;
3. c) ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Vállalkozás megkísérelte az áru
szerződésszerűvé tételét;
4. d) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését
teszi indokolttá; vagy
5. e) a Vállalkozás nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló,
hogy a Vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem
fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.
A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a Vállalkozás – a Fogyasztó
számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és
céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba Fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül
térítésmentesen szerződésszerűvé tenni.
A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a
digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Vállalkozás megválaszthatja a digitális tartalom vagy a
digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 23
Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű
teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.
Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az
ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás
nem volt szerződésszerű.
Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Vállalkozást terheli annak
bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
Ha a Vállalkozás digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal, a
Fogyasztó pedig kizárólag személyes adatokat szolgáltat, vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalja a Vállalkozás
részére, a Fogyasztó jelentéktelen hiba fennállása esetén is jogosult a szerződést megszüntetni, azonban az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását nem igényelheti.
A Fogyasztó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Vállalkozásnak címzett, a
megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
Ha a Vállalkozás kötelezettségének – amely az indokolatlan késedelem nélküli, legfrissebb verzióban történő
szolgáltatást jelenti – nem tesz eleget, a Fogyasztó köteles a Vállalkozást felhívni a teljesítésre. Ha a Fogyasztó
felhívása ellenére a Vállalkozás a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által
elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a Fogyasztó megszüntetheti a szerződést.
A Fogyasztó a Vállalkozás teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha
1. a) a Vállalkozás a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a
körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a
digitális szolgáltatást; vagy
2. b) a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Fogyasztó
számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Vállalkozás ezt elmulasztja.
A Vállalkozás kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén
A szerződés megszüntetése esetén a Vállalkozás köteles visszatéríteni a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként
megfizetett teljes összeget.
Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az
időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell
visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a fogyasztó által előre
megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a szerződés hátralévő
időtartamára járt volna.
Ha a Fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, a
Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon
belül köteles teljesíteni visszatérítési kötelezettségét.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 24
A Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező
módon téríti vissza.
A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de
a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
A visszatérítéssel kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.
A Fogyasztó jogosult a digitális tartalmakat térítésmentesen, korlátozásmentesen, észszerű időn belül, általánosan
használt és számítástechnikai úton beolvasható adatformátumban lehívni.
A szerződés megszüntetése esetén a Vállalkozás megakadályozhatja, hogy a Fogyasztó tovább használja a
digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, így különösen – az előző szakaszban foglaltak sérelme nélkül – a
digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a Fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja a
Fogyasztó felhasználói fiókját. A fiók letiltása nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy saját személyes adatának
minősülő tartalomról másolatot kérjen a Vállalkozástól, amelynek erre észszerű időn belül lehetőséget kell
biztosítania a Fogyasztó részére.
A Fogyasztó kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén
A szerződés megszüntetése esetén a Fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás
használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik személy számára.
Ha a digitális tartalom szolgáltatása fizikai adathordozón történt, a Fogyasztó a Vállalkozásnak a megszüntetésről
való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül közölt kérésére, a Vállalkozás költségére köteles a fizikai
adathordozót késedelem nélkül visszaszolgáltatni.
A Fogyasztó a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a szerződés megszüntetését megelőző
időszakra vonatkozó használatáért a szerződésszerűen teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles fizetni.
A digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás módosítása
Ha a szerződés arról rendelkezik, hogy a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására
vagy hozzáférhetővé tételére a szerződésben meghatározott időtartam alatt kerül sor, a Vállalkozás akkor
módosíthatja a digitális tartalmat vagy szolgáltatást a szerződésszerű teljesítés e rendelet szerinti követelményeit
meghaladóan, ha
1. a) ez a szerződés megfelelő indokot is megjelölő rendelkezésén alapul;
2. b) a módosítással kapcsolatban a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli;
3. c) a Fogyasztót világos és közérthető módon tájékoztatták a módosításról; és
4. d) a következő szakaszban meghatározott esetben a módosítást megelőzően a Vállalkozás észszerű
időben, tartós adathordozón tájékoztatja a Fogyasztót a módosítás jellemzőiről és idejéről, a megszüntetési
jog gyakorlásának lehetőségéről, valamint arról, ha a Fogyasztónak lehetősége van a módosítás mellőzését
kérni.
A Fogyasztó jogosult ezen tájékoztatás kézhezvételétől vagy a szerződés módosításától számított harminc napon
belül a szerződést díjmentesen megszüntetni, ha a szerződés megváltozott feltételekkel történő teljesítése
hátrányosan érinti a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáférését, illetve annak
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 25
használatát, kivéve, ha a módosítás hátrányos hatása csekély mértékű.
A fentiek nem alkalmazhatók, ha a Vállalkozás biztosítja a Fogyasztó számára, hogy többletköltség nélkül
megtartsa a módosítás nélküli digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást, feltéve, hogy a teljesítés a módosítás
nélkül is szerződésszerű marad.
XXI. ÉRVÉNYESSÉG
Jelen ÁSZF 2023. január 10-án/én lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy
az ÁSZF egyes rendelkezéseit módosítsa. Szolgáltató az esetleges módosításokról Megrendelők számára
tájékoztatást nyújt.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 26
Nyilatkozat-minta elálláshoz ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 27
Címzett: Kissné Weidinger Veronika (postacím: 1148 Budapest, Bolgártkertész u 2. 1/5 , e-mail: info@ronikulcsa.hu)
Alulírott………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás/ok
megrendelésére irányuló szerződés tekintetében:
…………………………………………………………………………………………………….
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………….
A fogyasztó neve, címe: …………………………………………………………………………………………………………..
A a szolgáltatás előre kifizetett díját az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki,
ha szeretné, hogy a vételár banki átutalással kerüljön visszautalásra):
……………………………………………………………………………………………………….
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
…………………………………………………………………………………
Kelt:………………………………….
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 28
TANÚSÍTVÁNY
mely igazolja, hogy a
Kissné Weidinger Veronika
www.ronikulcsa.hu
jelen igazolás kiállításától számított egy éven át jogosult a
Paragrapher “Joggal bízhatsz benne!” védjegyét használni, ezzel
garantálva ügyfeleinek a jogszerűséget az adatkezelési tájékoztató és
az Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában.
Nőtincs, 2023. január 10.
1673364642_prgrphr35

Shopping Cart
Scroll to Top